Celebration of Mahatma Gandhi & Lal bahadur Shastri Jayanti